Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky   
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Česká asociace hasičských důstojníků

   

   SOUHRN  METODICKÝCH  PŘEDPISŮ   

pro činnost jednotek požární ochrany

 

Aktualizace: Listopad 2011, 8. vydání

Důležité informace


Cvičební řád
 
jednotek požární ochrany


Bojový řád
 
jednotek požární ochrany - taktické postupy


Řády
odborných služeb


Konspekty
odborné přípravy jednotek PO


Metodika pro jednotky sborů dobrovolných hasičů


Metodika pro činnost na místě zásahu - ostatní


Pomůcka velitele jednotky požární ochrany


 

Cvičební řád jednotek požární ochrany

Technický výcvik

Pořadový výcvik

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

prováděcí předpisy

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy

Obecné zásady

Nebezpečí

Řízení

Ochrana obyvatel

Požární zásah

Součinnost

Dopraní nehody

Nebezpečné látky

Technický zásah

Názvosloví

prováděcí předpisy

Konspekty odborné přípravy jednotek PO

Požární taktika - základy požární taktiky

Požární taktika - záchranné práce

Požární taktika - hasební prostředky

Požární taktika - věcné prostředky

Dopravní nehody

další


Cvičební řád jednotek požární ochrany

Technický výcvik

číslo název datum vydání
1 / ČETA Doprava vody hadicovým vedením
Dálková doprava vody na velké vzdálenosti
5. 3. 2007
2 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní stěny 5. 3. 2007
3 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní ulice 5. 3. 2007
     
1 / OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí,
přenášení technických prostředků a metodika výcviku
1. 12. 1996
2 / OBEC Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí 1. 12. 1996
3 / OBEC Signály pro dodávku vody
Varovné signály
1. 12. 1996
4 / OBEC Vysvětlivky grafického značení
Grafické značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany
1. 12. 1996
5 / OBEC Výcvik s hadicemi 1. 12. 1996
  
1 / DR5 Obecná činnost členů družstva 1+5 5. 3. 2007
2 / DR5 Postavení družstva 1+5 5. 3. 2007
3 / DR5 Nástupy družstva 1. 12. 1996
4 / DR5 Nástupy družstva za a před stroj
Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu
1. 12. 1996
5 / DR5 Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel 1. 12. 1996
6 / DR5 Přívodní vedení 5. 3. 2007
7 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy 5. 3. 2007
8 / DR5 Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
Jednoduché vedení od hydrantu
5. 3. 2007
9 / DR5 Útočný proud B 5. 3. 2007
10 / DR5 Prodlužování a zkracování útočných proudů
Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů
5. 3. 2007
11 / DR5 Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS 5. 3. 2007
12 / DR5 První proud s pěnou od přenosného přiměšovače 5. 3. 2007
13 / DR5 Dopravní vedení s přenosným navijákem 5. 3. 2007
14 / DR5 První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C 5. 3. 2007
15 / DR5 Útočný vysokotlaký proud 5. 3. 2007
16 / DR5 Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí 5. 3. 2007
17 / DR5 Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí 5. 3. 2007
18 / DR5 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
5. 3. 2007
19 / DR5 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
5. 3. 2007
20 / DR5 Výcvik s přívěsy 5. 3. 2007
21 / DR5 První útočný proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace
5. 3. 2007
22 / DR5 Výcvik se seskokovou matrací 20. 12. 2005
23 / DR5 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 5. 3. 2007
     
1 / DR3 Obecná činnost členů družstva 1+3 5. 3. 2007
2 / DR3 Nástupy a organizace družstva 1. 12. 1996
3 / DR3 Přívodní vedení 5. 3. 2007
4 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu 5. 3. 2007
5 / DR3 Útočný proud od rozdělovače 5. 3. 2007
6 / DR3 Jednoduché vedení C od stroje
Jednoduché vedení C od hydrantu
5. 3. 2007
7 / DR3 Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
Útočný proud s pěnou na přiměšovač
5. 3. 2007
8 / DR3 Jednoduché vedení s přenosným navijákem 5. 3. 2007
9 / DR3 Dopravní vedení s přenosným navijákem
Útočný proud s přenosným navijákem
5. 3. 2007
10 / DR3 Útočný vysokotlaký proud 5. 3. 2007
11 / DR3 Jednoduché vedení do poschodí
Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
5. 3. 2007
 12 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí 5. 3. 2007
13 / DR3 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 5. 3. 2007
14 / DR3 Výcvik s přívěsy 5. 3. 2007
15 / DR3 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
5. 3. 2007
16 / DR3 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
5. 3. 2007

Pořadový výcvik

číslo název datum vydání
1 / PŘV Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 16. 12. 2005
2 / PŘV Povely a povelová technika pro pořadový výcvik 10. 10. 1997
3 / PŘV Základní povely na místě 16. 12. 2005
4 / PŘV Pohyb
Obraty a otáčení za pochodu
16. 12. 2005
5 / PŘV Nástupové tvary družstva 10. 10. 1997
6 / PŘV Pochodové tvary družstva 10. 10. 1997
7 / PŘV Nástupové tvary čety
Pochodové tvary čety
10. 10. 1997
8 / PŘV Pozdrav v tvaru, mimo tvar
- pozdrav a oslovení tvaru
- oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru
- příchod k nadřízeném mimo tvar na povel
18. 12. 2006
9 / PŘV Vzdávání pocty 18. 12. 2006
10 / PŘV Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby
- podávání hlášení
- zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
- převzetí odměny
18. 12. 2006
11 / PŘV Úkoly velitelů a hasičů před nástupem v tvaru 16. 12. 2005
12 / PŘV Ustanovení o státní vlajce a praporu 16. 12. 2005
13 / PŘV Čestná jednotka při zvláštních příležitostech 16. 12. 2005
14 / PŘV Slavnostní nástupy jednotek PO 16. 12. 2005
15 / PŘV Nástupy družstev k soutěži 16. 12. 2005

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

číslo název datum vydání
1 / VÝŠ Základy lanové techniky
Uzly
21. 12. 2004
2 / VÝŠ Sebejištění
Pracovní polohování
21. 12. 2004
3 / VÝŠ Sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby slanění 21. 12. 2004
4 / VÝŠ Slanění 21. 12. 2004
5 / VÝŠ Jištění další osoby 21. 12. 2004
6 / VÝŠ Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou 21. 12. 2004

Prováděcí předpisy

Pokyn č. 20/1996 Vrchního požárního rady ČR
Pokyn č. 8/1997 Vrchního požárního rady ČR
Pokyn č. 50/2004 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 21. 12. 2004
  Pokyn č. 43/2005 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 16. 12. 2005
  Pokyn č. 44/2005 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 20. 12. 2005
  Pokyn č. 14/2006 generálního ředitele HZS ČR 18. 12. 2006
  Pokyn č. 10/2007 generálního ředitele HZS ČR 5. 3. 2007

 


Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy

Obecné zásady

číslo název datum vydání
1 / O Přijetí zprávy o události 30. 11. 2007
2 / O Vyhlášení poplachu jednotce 30. 11. 2007
3 / O Výjezd jednotky 30. 11. 2007
4 / O Doprava na místo zásahu 4. 12. 2006
5 / O Příjezd na místo zásahu 29. 10. 2001
6 / O Průzkum 30. 11. 2007
7 / O Záchrana osob 29. 10. 2001
8 / O Záchrana zvířat 30. 11. 2007
9 / O Záchrana majetku 29. 10. 2001
10 / O Předání místa zásahu 30. 11. 2007
11 / O Odjezd z místa zásahu 30. 11. 2007
12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu 30. 11. 2007
13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti 22. 12. 2004
14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích 4. 12. 2006
Nebezpečí
číslo název datum vydání
1 / N Nebezpečí fyzického vyčerpání 29. 10. 2001
2 / N Nebezpečí infekce 29. 10. 2001
3 / N Nebezpečí intoxikace 29. 10. 2001
4 / N Nebezpečí ionizujícího záření 22. 12. 2004
5 / N Nebezpečí opaření 29. 10. 2001
6 / N Nebezpečí pádu 29. 10. 2001
7 / N Nebezpečí podchlazení a omrznutí 29. 10. 2001
8 / N Nebezpečí poleptání 29. 10. 2001
9 / N Nebezpečí popálení 29. 10. 2001
10 / N Nebezpečí na pozemních komunikacích 29. 10. 2001
11 / N Nebezpečí přehřátí 29. 10. 2001
12 / N Nebezpečí psychického vyčerpání ("únavový syndrom") 29. 10. 2001
13 / N Nebezpečí udušení 29. 10. 2001
14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 29. 10. 2001
15 / N Nebezpečí utonutí 29. 10. 2001
16 / N Nebezpečí výbuchu 29. 10. 2001
17 / N Nebezpečí zasypání a zavalení 29. 10. 2001
18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí 29. 10. 2001
19 / N Nebezpečí ztráty orientace 29. 10. 2001
20 / N Nebezpečí z ohrožení zvířaty 29. 10. 2001
21 / N Nebezpečí na železnici 29. 10. 2001
22 / N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 22. 12. 2004
23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů 30. 11. 2007

Řízení

číslo název datum vydání

1 / Ř

Řízení zásahu 30. 11. 2007
2 / Ř Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek 30. 11. 2007
3 / Ř Štáb velitele zásahu 30. 11. 2007
4 / Ř Velitel úseku, velitel sektoru 30. 11. 2007
5 / Ř Velitel jednotky na místě zásahu 30. 11. 2007
6 / Ř Činnost hasičů na místě zásahu 31. 10. 2002
7 / Ř Organizace místa zásahu 31. 10. 2002
8 / Ř Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) 30. 11. 2007
9 / Ř Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu 31. 10. 2002
10 / Ř Uzavření místa zásahu 31. 10. 2002
11 / Ř Práce se sdělovacími prostředky při zásahu 31. 10. 2002
12 / Ř Zpráva o zásahu 31. 10. 2002

Ochrana obyvatelstva

číslo název datum vydání
1 / Ob Činnost jednotek při povodních 2. 12. 2011
2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby 2. 12. 2011
3 / Ob Varování obyvatelstva 2. 12. 2011
4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 2. 12. 2011
5 / Ob Objektová evakuace 2. 12. 2011
6 / Ob Plošná evakuace 2. 12. 2011
7 / Ob Evakuační středisko 2. 12. 2011
8 / Ob Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování 2. 12. 2011
9 / Ob Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí 2. 12. 2011

Požární zásah

číslo název datum vydání
1 / P Zdolávání požáru 29. 10. 2001
2 / P Požární útok 29. 10. 2001
3 / P Požární obrana 29. 10. 2001
4 / P Zásobování vodou 29. 10. 2001
5 / P Hašení požáru za nedostatku vody 29. 10. 2001
6 / P Hašení požáru za silného větru 29. 10. 2001
7 / P Hašení požáru za siného mrazu 29. 10. 2001
8 / P Hašení požáru při silném zakouření 29. 10. 2001
9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře 29. 10. 2001
10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře 29. 10. 2001
11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 29. 10. 2001
12 / P Hašení bytových požárů 29. 10. 2001
13 / P Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 29. 10. 2001
14 / P Požáry garáží 29. 10. 2001
15 / P Požáry střešních konstrukcí 29. 10. 2001
16 / P Požáry vícepodlažních a výškových budov 29. 10. 2001
17 / P Požáry na stavbách 29. 10. 2001
18 / P Požáry na polích 29. 10. 2001
19 / P Požáry v objektech textilního průmyslu 29. 10. 2001
20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech 29. 10. 2001
21 / P Lesní požáry 29. 10. 2001
22 / P Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách 29. 10. 2001
23 / P Požáry otevřených technologických zařízení 29. 10. 2001
24 / P Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách 29. 10. 2001
25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V 22. 12. 2004
26 / P Požáry skládek tuhých odpadů 22. 12. 2004
27 / P Požáry budov zdravotnických zařízení 28. 12. 2005
28 / P Požáry zemědělských objektů 28. 12. 2005
29 / P Požáry malých plavidel 30. 11. 2007
30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích 28. 12. 2005
31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech 28. 12. 2005
32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny 30. 11. 2007
33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem 28. 12. 2005
34 / P Požáry hořlavých prachů 28. 12. 2005
35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva 28. 12. 2005
36 / P Hašení požárů hromad uhlí 28. 12. 2005
37 / P Požáry v trolejbusových a tramvajových depech 28. 12. 2005
38 / P Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) 28. 12. 2005
39 / P Požáry v divadlech 4. 12. 2006
40 / P Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
41 / P požáry otevřených skladů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
42 / P Požáry na tržnicích a prodejních stáncích 4. 12. 2006
43 / P Požáry mrazírenských zařízení a budov 4. 12. 2006
44 / P Požáry dálkovodů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
45 / P Požáry tranzitních plynovodů 30. 11. 2007

Součinnost

číslo název datum vydání
1 / S Zásahy v objektech a na zařízeních armády 29. 10. 2001
2 / S Zdravotnická záchranná služba 30. 11. 2007
3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech 29. 10. 2001
4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech 29. 10. 2001
5 / S Zásah pod trakčním vedením 29. 10. 2001
6 / S Zásah v železničním tunelu 29. 10. 2001
7 / S Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření 22. 12. 2004
8 / S Zásah v silničním tunelu 4. 12. 2006
9 / S Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev 4. 12. 2006
10 / S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly 4. 12. 2006
11 / S Třídění velkého počtu zraněných metodou START 30. 11. 2007
12 / S Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu 30. 11. 2007
13 / S Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích 30. 11. 2007

Dopravní nehody

číslo název datum vydání
1 / D Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně 2. 12. 2011
2 / D Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 22. 12. 2004
3 / D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob 22. 12. 2004
4 / D Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích 22. 12. 2004

Nebezpečné látky

číslo název datum vydání
1 / L Zásah s přítomností nebezpečných látek 22. 12. 2004
2 / L Činnost hasičů v nástupním prostoru 22. 12. 2004
3 / L Činnost hasičů v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
4 / L Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
5 / L Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
6 / L Dekontaminační prostor 22. 12. 2004
7 / L Dekontaminace zasahujících hasičů 22. 12. 2004
8 / L Dekontaminace biologických látek 22. 12. 2004
9 / L Dekontaminace radioaktivních látek 22. 12. 2004
10 / L Havárie ohrožující vody, Ropné havárie 22. 12. 2004
11 / L Ropné havárie - norné stěny 22. 12. 2004
12 / L Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací 22. 12. 2004
13 / L Zápalné láhve 22. 12. 2004
14 / L Přečerpávání hořlavých kapalin 28. 12. 2005
15 / L Zásahy s únikem amoniaku (čpavku) 2. 12. 2011
16 / L Zásahy s únikem chlóru 2. 12. 2011

Tecnický zásah

číslo název datum vydání
1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov 22. 12. 2004
2 / T Záchrana osob ze zřícených budov 22. 12. 2004
3 / T Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů 28. 12. 2005
4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů 28. 12. 2005
5 / T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu 30. 11. 2007

Názvosloví

číslo název datum vydání

Prováděcí předpisy

Pokyn č. 40/2001 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 29. 10. 2001
Pokyn č. 38/2002 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 31. 10. 2002
Pokyn č. 52/2004 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 22. 12. 2004
  Pokyn č. 46/2005 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 28. 12. 2005
  Pokyn č. 12/2006 generálního ředitele HZS ČR 4. 12. 2006
  Pokyn č. 61/2007 generálního ředitele HZS ČR 30. 11. 2007
  Pokyn č. 42/2011 generálního ředitele HZS ČR 2. 12. 2011

Řády odborných služeb
Řád analogové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS 20. 10. 2004
Řád strojní služby HZS ČR 13. 3. 2006
Řád technické služby 21. 12. 2006
Řád chemické služby 22. 12. 2006

Konspekty odborné přípravy jednotek PO

Požární taktika - základy požární taktiky

číslo název
1 - 1 - 01 Proces hoření
1 - 1 - 02 Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (oprava)
1 - 1 - 03 Nežádoucí hoření - požár  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 04 Parametry požáru
1 - 1 - 05 Produkty hoření
1 - 1 - 06 Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 07 Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 08 Organizace a řízení zásahu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 09 Požární útok, požární ochrana  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 10 Výměna plynů při požáru
1 - 1 - 11 Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru

Požární taktika - záchranné práce

číslo název
1 - 2 - 01 Záchrana osob obecně - aspekty provázející záchranu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 2 - 02 Záchrana osob z výšky
1 - 2 - 03 Záchrana osob z demolic a závalů
1 - 2 - 04 Vyprošťování osob z výtahů
1 - 2 - 05 Záchrana osob na vodě a ledu
1 - 2 - 06 Záchrana osob při požárech

Požární taktika - hasební prostředky

číslo název
1 - 3 - 01 Hašení vodou, vodní proudy, proudnice
1 - 3 - 02 Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA  
1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů

  

číslo název
2 - 01 Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu
2 - 02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou  / 2. aktualizované vydání /
2 - 03 Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů
2 - 04 Požáry výškových budov a jejich zdolávání  
2 - 05 Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F  

Požární taktika - věcné prostředky

číslo název
3-1-01 Používání  vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany

Dopravní nehody

číslo název
4-2-01 Konstrukce vozidel
4-2-02 Pracovní postupy při vyprošťování  
4-2-03 Speciální technické prostředky pro vyprošťování  
4-2-04 Taktika zásahu při dopravních nehodách  
4-2-05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)  

Metodika pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
  2009
SIAŘ 36/03
SIAŘ 38/05
7. 8. 2003
25. 10. 2005
SIAŘ 50/07 20. 9. 2007
SIAŘ 25/09 8. 6. 2009
  • Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v JSDH podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru

SIAŘ 28/11 29. 6. 2011

Metodika pro činnost na místě zásahu - ostatní
SEZNAM PLATNÝCH ROZKAZŮ A POKYNŮ
uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV,
Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR,
Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
se stavem ke dni 1. listopadu 2011

    

   
Vybrané předpisy:
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
SIAŘ 39/01 19. 10. 2001
SIAŘ 32/02 23. 9. 2002
SIAŘ 15/06 3. 4. 2006
SIAŘ 27/06 25. 7. 2006
SIAŘ 32/06 4. 8. 2006
SIAŘ 26/07
SIAŘ 17/10
27. 4. 2007
11. 3. 2010
  • Způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech

SIAŘ 35/07 11. 6. 2007
SIAŘ 50/07 20. 9. 2007
SIAŘ 33/08 19. 8. 2008
SIAŘ 46/08 26. 11. 2008
SIAŘ 53/08
SIAŘ 16/10
30. 12. 2008
24. 2. 2010
SIAŘ 54/08 31. 12. 2008
SIAŘ 57/08 30. 12. 2008
  • Požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka HZS ČR a na tělesnou zdatnost
    příslušníka HZS ČR pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven a organizace zkoušek
    tělesné zdatnosti a tělesné přípravy

SIAŘ 58/08 30. 12. 2008
SIAŘ 7/09
SIAR 34/10
3.2.2009
22. 6. 2010
SIAŘ 17/09 16. 4. 2009
SIAŘ 36/09
SIAŘ 13/10
SIAR 44/11
25. 8. 2009
22. 2. 2010
6. 12. 2011
SIAŘ 39/09
SIAR 47/10
26. 8. 2009
10. 11. 2010
SIAŘ 47/09 23. 10. 2009
SIAŘ 50/09 1. 12. 2009
SIAŘ 10/10 11. 2. 2010
SIAŘ 11/10 11. 2. 2010
SIAŘ 23/10 12. 4. 2010
SIAR 37/11 20. 10. 2011
  12 / 2011
Vybrané předpisy:
Katalogový soubor - Typová činnost složek IZS při společném zásahu
STČ-01/IZS 22. 12. 2004
STČ-02/IZS 1. 7. 2007
STČ-03/IZS 2. 6. 2006
STČ-04/IZS 20. 9. 2005
STČ-05/IZS 12. 12. 2006
  • Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty
    (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: PO-17744/IZS-2006)

STČ-06/IZS 1. 7. 2006
STČ-07/IZS 3 /2 010
STČ-08/IZS 11. 2. 2009
STČ-09/IZS 1. 4. 2008
STČ-10/IZS 1. 11. 2008
STČ-11/IZS 31. 3. 2011
Vybrané předpisy:
30. 6. 2003  
21. 4. 2005  
11. 2. 2008  

Pomůcka velitele jednotky požární ochrany

Úvodní stránka + aktuální seznam
(Aktualizace: Listopad 2011)
 

Dopravní nehody

11/2007

3/2009

3/2009

Kontrolní list

6/2010

11/2007

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

3/2009

6/2010

6/2010

6/2010

11/2011

Nebezpečné látky

3/2008

3/2008

3/2008

5/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

6/2010

11/2011

Signály / Návody

11/2007

11/2007

11/2007

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

11/2011

Slovník

5/2010

5/2009

5/2009

5/2010

5/2010

5/2010

11/2011

11/2011


Důležité informace

Tento souhrn předpisů vznikl s využitím grantu
Ministerstva vnitra České republiky.

Tvorbu a aktualizaci CD-ROM provádí:

Česká asociace hasičských důstojníků

Kontakt: Ing. Martin Žaitlik (GSM 602 794 666)