Duchovní služba

18. hasičská pout ve Křetinách


Duchovní služba a pastorace v řadách hasičstva

Vážené sestry a bratři,

od začátku roku 2011 začíná v rámci Moravské hasičské jednoty, o.s., pracovat „DUCHOVNÍ SLUŽBA a PASTORACE v řadách hasičů. Ptáte se co to je? Odpověď je jednoduchá. Člověk, aby mohl opravdu žít plnohodnotným a zodpovědným životem musí znát minulost, aby se vyvaroval stejných chyb z minulosti, žít přítomnost a zároveň připravovat budoucnost. A u dobrovolných hasičů to platí dvojnásob v pojmu PREVENCE. Vždyť vše co děláme a jak působíme mezi lidmi je ku prospěchu nejen nás samotných, ale k prospěchu všech v našem v našem národě. Ale mnohdy si to ani neuvědomujeme a vlastně reprezentujeme nejen sami sebe, ale i svůj sbor a členství mezi bratry a sestrami u dobrovolných hasičů! Záměrem a cílem této služby je obnova tradic, které jsme ztratili, když jsme v minulosti v 60. letech 20. století, byly nedobrovolně zařazeni jako uniformované složka Národní fronty a z hasičů se stali požárníci a společenská organizace, která si mohla jednou za rok uspořádat hasičský ples, brigády v akci „Z“, šrot před 1.Májem a uniformu si vzít do průvodu, nebo na oslavy VŘSR a k pomníku rudoarmějce. Nechci jen vzpomínat a ani prezídium MHJ nechce mluvit o tom, co bylo! Mějme všichni zájem se poučit i vzdělávat, učme se nacházet hodnoty, které potřebujeme nejen ke svému životu s ostatními lidmi jako je bratrství, přátelství, odvaha, zodpovědnost, úcta, víra, láska – která tvoří a neboří.

Jak dobrovolní hasiči, tak i profesionálové, se hlásí ke křesťanské tradici a patronovi Sv. Floriánovi. Ale, kdo to byl? Nebyl to první hasič, ani člověk z minulého století. Byl to v prvé ředě křesťan, který nemyslel jen na svůj prospěch, ale na to, že v životě má také za někoho odpovědnost, že se život nedá žít v osamocení  a netečnosti. Sv. Florián byl velitel z doby antického Říma, voják ale i člověk kterému záleželo na každém jiném člověkovi, a to je princip hasičů – že na úkor svého volného času a také osobního prospěchu jdou a sdružují se jako sestry a bratři do sborů, kde se společně vzdělávají, cvičí a soutěží a vychovávají se, aby až přijde čas, mohli společně pomoci druhým, kdo jsou v nouzi a osamocenosti, nebo v nějaké katastrofě buď přírodní nebo i životní a v ohroženosti života. Od roku 1989
se mluv í o sestrách a bratrech v hasičských sborech, žehná se technika, výzbroj a výstroj se světí, na prapory, které se žehnají společně s novými zbrojnicemi se nechávají zvýrazňovat symboly hasičů a hesla s postavou připomínající právě život sv.Floriána. To ještě není vše a nesmí být vše, pro člověka! Člověk a zvláště nastupující generace musí pochopit co jednotlivé symboly a také tradice u hasičů znamenají, a jaký je člověk v hasičské uniformě, který tyto symboly nejen nosí na uniformě, ale také žije ve svém osobním životě s rodinou, ve sboru, v zaměstnání, s přáteli, aj…..

Je nutné poznamenat, že se zde nesnažíme vytvářet něco nového, ale naši snahou je prohloubení celkového pochopení hasičské služby a to o duchovní rovinu a kulturní úroveň, jakož i o zvýšení společenské prestiže hasičských sborů a jednotlivců hlásících se k odkazu sv.Floriána, patrona hasičů!

Zdeněk Milan, prezident MHJ          R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.Praem.


Cílem a náplní duchovní služby a pastorace v řadách hasičstva je:

  1.  forma přednášek etiky, historie a tradic, morálky a křesťanských hodnot s možností dosažení všech stupňů velení, aby i velitelé se stali „OTCI“ pro své podřízené. A podřízení v nižších stupních velení měli úctu a oporu ve svých velitelích. Vzájemná provázanost profesionálů a dobrovolníků při plnění náročné služby a osobního nasazení. Pomoc a asistence při řešení pracovních a osobních vztahů, jak u jednotlivců, tak i kolektivů.
  2.  Pomoc a poradenská služba v posttraumatických stavech.
  3.  Možnost konzultace v otázkách víry, náboženství i života.
  4.  Prevence ve výchově mládeže, (na letních výcvikových táborech,soustředěních, soutěžích, celoroční činnosti MHJ).
  5.  Besedy se zasloužilými hasiči MHJ.
  6.  Pomoc při prohlubování humanity a hasičských tradic.
  7.  Začlenění tradic hasičů do veřejného života a osvětová činnost i propagace služby hasičů pro společnost.
  8.  Obnova dobrovolných sester a bratrů v podobě Samaritánů, kteří byli rekrutováni z řad dobrovolných hasičů, kteří pracovali jako záchranáři a zdravotníci pro jednotky v terénu u výjezdu. Tato služba Samaritánů byla nahrazena členy Červeného kříže v celkové koncepci a začlenění do Národní Fronty, ale jako samostatná organizace nesloužila k pomoci hasičům, neboť byla jednou z mnoha společenských organizací.

V případě, že by některý z členů nebo kolektivu měl zájem o kontakt na duchovního, který se danou problematikou zabývá a také tuto poradenskou činnost vykonává jako člen Moravské hasičské jednoty, nechť se obrátí na kancelář prezidenta MHJ.